Andmekaitsetingimused

Siit leiate ülevaate, millistel juhtudel on võimalik meil või kolmandatel isikutel teie isikuandmetega kokku puutuda, samuti saate teada, mis eesmärgil me kogutud andmeid kasutame ja säilitame ning millised on teie õigused andmete töötlemisel.

Konkurentsiameti tegevus on avalik. Ameti tegevuse käigus tekkinud avaliku informatsiooniga on võimalik tutvuda ameti veebilehel. Avalike dokumentidega on võimalik tutvuda veebilehel dokumendiregistris. Dokumendid, mis võivad sisaldada juurdepääsupiiranguga teavet, väljastame teabenõude korras.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Ka teie eraelulist teavet võib meile sattuda, näiteks juhul, kui te meile kirjutate, kandideerite tööle või olete mõne menetluse osapooleks. Hoolime teie privaatsusest, peame teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust oluliseks, kasutame meile avaldatud isiklikku teavet hoolikalt ja sihipäraselt.

Ligipääsu isikuandmetele on kitsendanud nii avaliku teabe seadus kui ka isikuandmete kaitse seadus. Teeme kõik selleks, et sisemise töökorraldusega tagada, et teie eraelu võimalikult vähe riivataks, et kaitsta teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Kui leiate, et andmete töötlemisel rikutakse teie õigusi, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: tel +372 627 4135; e-post info@aki.ee.

Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega Konkurentsiametis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume kirjutada aadressil kiur.pold@konkurentsiamet.ee. Kui teid huvitab, kas ja kuidas teie isikuandmeid kasutame/kaitseme, lugege järgnevaid selgitusi. Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele meie veebilehel viidatakse (välislingid).

Isikuandmete liigid on kas isikuandmed või eriliigilised isikuandmed. Isikuandmed on füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastavad andmed. Otsest tuvastamist võimaldavad näiteks inimese nimi, sünniaeg, isikukood, e-posti aadress, elukoha aadress, kasutajatunnused, telefoninumber, isiku foto. Kaudselt on isik võimalik tuvastada näiteks tervisliku seisundi, IP-aadressi, küpsiste, hüüdnime, ostuvõime, majandusliku seisundi või auto andmete põhjal.

Eriliigilised isikuandmed (delikaatsed isikuandmed) on andmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse orientatsiooni kohta. 

Samuti loetakse delikaatseks kriminaalmenetluses või muus õiguserikkumise väljaselgitamise menetluses kogutavat teavet enne avalikku kohtuistungit või otsuse langetamist õiguserikkumise asjas või juhul, kui see on vajalik kõlbluse või inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu, tunnistaja või õigusemõistmise huvid. Statistilisi andmeid ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada isikut, keda need andmed puudutavad.

Isikuandmete töötlejaks nimetatakse isikut või asutust, kes tegeleb andmete töötlemisega. Töötlemiseks nimetatakse igasugust andmetega tehtavat toimingut, mis võib hõlmata andmete lugemise, kogumise, salvestamise, korrastamise, säilitamise, muutmise, juurdepääsu võimaldamise, päringute teostamise, väljavõtete tegemise, kasutamise, edastamise, ristkasutamise, ühendamise, üleandmise, sulgemise, kustutamise või hävitamise sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

Seadusandlikul tasandil on Konkurentsiamet volitatud töötleja, kes töötleb isikuandmeid seaduse alusel.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Selleks soovitame esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud teabenõude, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud teie isikusamasuses. Teie kohta kogutud andmeid väljastatakse ainult teile. Kolmandatele isikutele väljastame teie isikuandmeid ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt teie soovile kas paberil või elektrooniliselt seaduses sätestatud tähtaja jooksul.

Me keeldume teie andmetega tutvumise soovi täitmast üksnes siis, kui see võib

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • kahjustada riiklikku julgeolekut;
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise piiramist või kustutamist.

Teil on õigus esitada meie otsuste ja tegevuse peale vastuväiteid vaidena või pöörduda halduskohtusse.

Teie isikuandmeid kasutame teile vastamiseks. Kui peame teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus. Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/sekkumistaotluse/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka teile.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta. Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie avalikus dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Sissetulev kiri“ või „Väljaminev kiri“. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt. Teeme nii teie eraelu kaitseks, kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel.

Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel (näiteks ajakirjandusväljaande heaks töötava ajakirjanikuna), siis palume kasutada mitte oma isiklikke, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Need kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud. Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi tahab teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus). Avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks kirjutame menetlusuudiseid. Uudiseid koostades hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast.

Seadus lubab meil kirjavahetuse asjaolusid avalikustada, kui esineb ilmne avalik huvi (avaliku teabe seaduse § 38 lg 1, § 30 lg 4). Seda õigust kasutame üksnes väga erandlikel juhtudel ja hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muu hulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Me ei avalda teavet suuremas ulatuses kui isik ise eelnevalt on avalikustanud. Dokumentide säilitustähtajad on määratud lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest. Säilitustähtaja möödumisel kuuluvad dokumendid üldjuhul hävitamisele. Teie kohta andmete säilitamise täpne aeg on leitav dokumentide loetelust dokumendi sarjatunnuse ehk indeksi järgi.

Kriminaalmenetluste läbiviimist reguleerib üksikasjalikult kriminaalmenetluse seadustik, väärteomenetluste läbiviimist reguleerib väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga. Väärteoteate või kuriteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Menetlusosalised saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ette nähtud korras. Seadus lubab meil süüteomenetlustega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel. Väärteomenetluste puhul reguleerib andmete avalikustamist väärteomenetluse seadustiku § 62. Kriminaalmenetluste puhul reguleerib andmete avalikustamist kriminaalmenetluse seadustiku § 214. Seda õigust kavatseme kasutada vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muu hulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi. Me ei avalda teavet suuremas ulatuses kui isik ise eelnevalt on avalikustanud.

Juurdepääsu piiramine oleneb dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Täpsed nõuded karistusandmetele juurdepääsu kohta on karistusregistri seaduse 3. peatükis.

Külastades meie veebilehte ja tutvudes sealse infoga, kogutakse selle kohta umbisikulist statistilist infot. Kogutav info on külastaja pöördumiskoht linna täpsusega ja meie veebilehel vaadatud artiklid/rubriigid. Statistikat kasutame veebilehe arendamiseks ja kasutajasõbralikumaks muutmiseks. Kogutud andmeid ei ole võimalik seostada külastaja isikuandmetega. Konkurentsiamet ei salvesta kõnesid.

Konkurentsiametisse tööle kandideerides lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime ühendust võtta.

Kandideerijate andmetele võimaldatakse juurdepääs ainult ameti koostöö ja tugiteenuste osakonna töötajale ja konkursikomisjoni liikmetele. Kandidaatide kohta kogutud andmeid ei avalda me teistele kandidaatidele ja kolmandatele asjasse mittepuutuvatele isikutele.

Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud. Kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda soovi korral selgitusi ning esitada vastuväiteid. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu üksnes seaduses sätestatud juhtudel.

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame 5 kuu jooksul.

Kui esitate meile CV praktikale kandideerides, kehtivad samad nõuded, mis tööle kandideerides.

Kui ametis toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistame selle kohta nõutud dokumendid. Kindlasti võtame kasutusele meetmed, et rikkumine kohe lõpetada. Kui rikkumise tulemusena tekib teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka teid. Teavituse eesmärk on võimaldada teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

Last updated: 05.12.2023