Avalikud uurimised

Siin on toodud maksejõuetuse teenistuse avalikud uurimised
MAKSEJÕUETUSE TEENISTUSE TEADAANNE-ÜLESKUTSE

Maksejõuetuse teenistus viib antud pankrotimenetlustes läbi riiklikku järelevalvet ehk õiguspärasuse kontrolli pankrotivõlgniku ja tema lähikondsete tegevuse üle eesmärgiga uurida võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist võlgniku maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel pankrotimenetlustes, milles esineb avalik huvi vältida raugemist, või selgitada välja avalikus huvis oleva maksejõuetusasja olulised asjaolud.

Pankrotivõlgniku lähikondsed on kirjeldatud pankrotiseaduse § 117.   

Kui ilmneb, et võlgnik või võlgniku lähikondne on seoses maksejõuetuse tekkimisega pannud toime kuriteo tunnustega teo, teatab maksejõuetuse teenistus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Maksejõuetuse teenistus võib taotleda kohtult ka ärikeelu kohaldamist võlgniku lähikondsete suhtes.

Igal inimesel on õigus anda maksejõuetuse teenistusele informatsiooni avalikes uurimistes läbiviidavate pankrotimenetluste, sh pankrotivõlgnike, lähikondsete, töötajate, tehingupartnerite, ajutiste haldurite, saneerimisnõustajate, õigusnõustajate jms selles maksejõuetusasjas tähtsust omavate menetlusosaliste, tegevuste ja maksejõuetuse tekitamise ja makseraskuste suurendamise asjaolude kohta.

Igal inimesel, kellel on informatsiooni käesoleva lehe paremas ääres aastate kaupa näidatud pankrotivõlgnike ja nende lähikondsete võimalikust seadusvastasest käitumisest maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel, sh näiteks puudulikust juhtimiskvaliteedist, raamatupidamise korraldusest, võimalikest kelmustest, näilikest tehingutest, võlgniku vara varjamisest jms ning kelle valduses on pankrotivõlgnikule kuuluv vara või kellel on kohustusi pankrotivõlgniku suhtes, on kohustatud seda informatsiooni jagama pankrotihalduri ja/või maksejõuetuse teenistusega.

Palume edastada vastav informatsioon e-kirjaga aadressil avalikuurimine@konkurentsiamet.ee või helistades telefonil 667 2703. Teie soovil Teie anonüümsus tagatakse.

Avalikud uurimised aastate kaupa

2023

2024

Last updated: 26.02.2024